Obchodní podmínky

 

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) provozovatele Martina Malýho, se sídlem bílinská 510, 190 00 praha 9, IČ: 74750135, dále jen („prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woodee.store (dále jen „webové rozhraní stránky“).

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto veřejné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní stránky na internetovém obchodě prodávajícího.

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně druhé kupující – osoba, která podá objednávku zboží prostřednictvím webového rozhraní stránky. K uzavření kupní smlouvy dochází podáním objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.

1.3. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Tato ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě kupujícího - spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webovém rozhraní stránky a současně je kupující obdrží v příloze potvrzení o vyřízení objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu. Daňový doklad obdrží kupující při převzetí zboží.

1.8. Podáním objednávky kupující souhlasí s těmito VOP. Rovněž také stvrzuje seznámení s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Všechny objednávky podané kupujícím jsou závazné.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

2.1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodávajícího.

2.2. Kupující jím vybrané zboží ukládá na webovém rozhraní stránky do nákupního košíku. Kupující je povinen vyplnit objednávkový formulář, zejména způsob dopravy, způsob platby a kontaktní údaje. Objednávku kupující učiní v momentě, kdy v Rekapitulace objednávky klikne na tlačítko „Objednat“. Do tohoto okamžiku může kupující měnit jím vyplněné údaje.

2.3. Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde zasláním potvrzení o vyřízení objednávky na e-mailovou adresu zadanou kupujícím.

2.4. Prodávající má možnost žádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky (zejména v případě výše kupní ceny, nákladů na dopravu či výše množství objednaného zboží). V případě, že kupující dodatečně objednávku nepotvrdí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2.5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

2.6. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat měly, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu ujednaly i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.7. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.8. Prodávající je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež zobrazuje na svém webovém rozhraní stránky, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit.

2.9. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

Doprava zdarma je pouze v případě nákupu nad 1500 Kč (cena po odečtení slev). Cena dobírky je vždy zpoplatněna. U služby Zásilkovna 30 Kč a u služby společnosti Česká pošta 30 Kč. V případě, že si výměnu zboží přeje kupující z jiného důvodu než v souvislosti s oprávněnou reklamací vady zboží, náklady na výměnu zboží hradí sám kupující.

 

3. Kupní cena a platební podmínky

 

3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží. Kupující může uhradit kupní cenu:

  1. dobírkou
  2. elektronickým převodem – příkazem

3.2. Kupní cena zahrnuje i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

3.3. Kupující svůj závazek uhradit kupní cenu splní v případě bezhotovostního převodu v okamžiku připsání peněz na účet prodávajícího, v případě platby dobírkou zaplacením peněz přepravnímu doručovateli.

3.4. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná převzetím zboží, v případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.6. Poštovné a balné se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy či balení.

3.7. Prodávající vystaví, je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě právních předpisů kupujícímu, fakturu – daňový doklad. Prodávající ji zašle po uhrazení zboží kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu. Prodávající není plátcem DPH.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

4.1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na webovém rozhraní stránky prodávajícího i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

4.2. Kupující v případě uvedeném v bodě 4.1. vyplní návratový formulář umístěný na webovém rozhraní prodávajícího, uvede číslo účtu, kam žádá zaslat zpět uhrazenou kupní cenu zboží a vyplněný formulář zašle spolu se zbožím a kopií původní faktury jako obyčejnou pojištěnou zásilku bez dobírky na adresu Martin Malý,  Martin Malý, 190 00 Praha 9.

4.3. Kupující není však oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno speciálně pro jeho osobu na jeho přání nebo není-li možné zboží vrátit z hygienických důvodů, jež vznikly na straně kupujícího.

4.4. Kupující je povinen v případě bodu 4.1. zaslat dodané zboží zpět prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.5. Kupující je povinen zboží vrátit nepoškozené, a pokud je to možné, i v původním obalu. Finanční vyjádření míry poškození zboží či obalu vzniklé nakládáním ze strany kupujícího je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti kupní ceně, kterou má zaslat zpět kupujícímu.

4.6. Je-li spolu s objednaným zbožím poskytnut kupujícímu dárek od prodávajícího, vztahuje se povinnost vrátit zboží i na tento dárek. Prodávající sjednává s kupujícím darovací smlouvu s rozvazovací podmínkou. Odstoupením od smlouvy pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku své účinnosti. Nevrátí-li kupující předmětný dárek, bezdůvodně se obohacuje na úkor prodávajícího a je povinen mu uhradit cenu dárku ve výši obvyklé, za kterou je na trhu nabízen.

4.7. Náklady na vrácení zboží ponese spotřebitel pouze tehdy, nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou či nejlevnější možnou cestou, již nabízí prodávající.

4.8. Kupující - podnikatel není oprávněn od smlouvy odstoupit dle bodu 4.1.; na odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

 

5. Přeprava

 

5.1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží. V případě, že dojde k poškození, oznámí to neprodleně kupující přepravci a sepíše s ním reklamační protokol.

5.2. Kupující není povinen zboží přijmout a uhradit kupní cenu, je-li zde zřejmý zásah do obalu a zboží ze strany třetí osoby.

5.3. Sjednal-li si kupující s prodávajícím specifické místo dodání zboží, nese kupující rizika a s tím spojené případné další náklady.

 

6. Práva z vadného plnění

 

6.1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží (blíže reklamační řád v bodě 7.).

6.2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí věci kupujícím neb
  4. vyplývá-li to z povahy věci.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího.

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:

  1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.5. Projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7. Reklamační řád

 

7.1. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:

  1. bylo-li používáno k jiným než určeným účelům
  2. v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku
  3. v případech běžného opotřebení v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo
  4. při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

7.2. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to dle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, jinak je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

7.3. K reklamovanému zboží kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího.

7.4. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši.

7.5. O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží bude kupující informován prostřednictvím zadané e-mailové adresy.

7.6. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení do 30 dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude zaslán kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

8.1. Tyto VOP shrnují základní zásady a principy nakládání s osobními údaji, přičemž jsou koncipovány v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů. V žádném případě se údaje neposkytují třetí straně.

8.2. Registrací zákaznického účtu na webovém rozhraní stránky prodávajícího dává kupující souhlas se zařazením poskytnutých údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla) do databáze prodávajícího s možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, pro reklamní a marketingovou činnost a pro zasílání informačních a obchodních sdělení kupujícímu.

8.3. Provozovatel dbá dle § 10 výše uvedeného zákona o to, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího.

8.4. Dle § 12 odst. 1 výše uvedeného zákona má kupující právo požádat prodávajícího o to, jakým způsobem je s jeho údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět.

8.5. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu na webovém rozhraní stránky.

8.6. Kupující má právo na vymazání nebo provedení úpravy svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Žádost musí být zaslána písemnou formou na adresu Martin Malý, Bílinská 510, 190 00 Praha 9 nebo elektronickou formou na e-mail: woodee@email.cz a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu.

8.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9. Ostatní a závěrečná sdělení

 

9.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem.

9.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen informovat na webovém rozhraní stránky, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit.

9.3. Kupující jsou oprávněni odmítnout jakoukoliv změnu těchto VOP, a to tak, že neprodleně zašlou na e-mail prodávajícího svůj nesouhlas spolu s žádostí o zrušení registrace.

9.4. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na woodee@email.cz.

9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Martin Malý, Bílinská 510, 190 00 Praha 9, telefon: 733 394 821, email:  woodee@email.cz, bankovní spojení ČR: 1586424015/3030.

9.6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

9.7. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodní podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

9.8. Tyto VOP nabývají platnosti zveřejněním.